ОДРЖУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМ (без договор)

 1. Инсталација на ОС Windows,
  на преносен/статички персонален сметач, по работен час, во наш сервис                                 1260 денари
 2. Инсталација на ОС Windows,
  на преносен/статички персонален сметач, по работен час, на локација на корисник              1580 денари
 3. Интервенција по барање на корисник,
  со пристап од далечина (TW, VNC, WRD, VPN.), по работен час                                                           950 денари
 4. Интервенција по барање на корисник, по работен час, на локација на корисник                       1260 денари
 5. Чистење на вируси, по работен час, во наш сервис                                                                                950 денари
 6. Чистење на вируси, по работен час, на локација на корисник                                                           1260 денари
 7. Сервисирање на компјутерска опрема
  (услуга за наши корисници), по работен час                                                                                             950 денари
 8. Сервисирање на компјутерска опрема
  (услуга за надворешни лица), по работен час                                                                                         1260 денари

ОДРЖУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ СИСТЕМ (со договор)

 1. Месечно одржување на компјутерска мрежа                                                                                            950 денари
 2. Месечно одржување на печатачи (без сервис)                                                                                         130 денари
 3. Месечно одржување на персонален сметач (преносен/статички)                                                     610 денари
 4. Месечно одржување на Windows Server 20xx                                                                                          1580 денари
 5. Месечно одржување на NAS (Network Attach Storage)                                                                          1580 денари
 6. Консултантски услуги од ИТ областа, по работен час                                                                             610 денари

Во цената не е пресметан 18% ДДВ.

Контакт:

 • alsanet@alsanet.com.mk
 • +38923225167
 • +38970260316